Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


Szkolenia » Szkolenie egzaminatorów

KURS KWALIFIKACYJNY KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Szkolenie może rozpocząć osoba, która:

 • posiada wykształcenie średnie
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzonego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii
 • ukończyła 23 lata
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • daję rękojmię należytego wykonania swoich obowiązków
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do szkolenia podstawowego i dodatkowego:

 • dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do szkolenia w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie
 • czytelnie wypełniony wniosek o udział w kursie

Program i czas trwania kursu:

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 154, praktycznych - 15

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Zajęcia teoretyczne:

Nazwa przedmiotuLiczba godzin
Psychologia20 godzin
Dydaktyka20 godzin
Technika kierowania i obsługa pojazdu20 godzin
Przepisy ruchu drogowego30 godzin
Bezpieczeństwo ruchu drogowego16 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora42 godziny
Praktyka egzaminatorska4 godziny
Technika i taktyka jazdy2 godziny

 

Zajęcia praktyczne:

Temat
Pokaz przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy
Dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w części teoretycznej egzaminu państwowego, w części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym i w ruchu drogowym
Przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie kategorii B prawa jazdy
Pokaz przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym
Przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym
Dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego oraz części praktycznej egzaminu państwowego
Zajęcia z techniki i taktyki jazdy w ośrodku doskonalenia techniki jazdy

 

Termin rozpoczęcia szkolenia:
 • podstawowego
 • dodatkowego
 • trwa przyjmowanie zgłoszeń

  

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z 2016 r., poz. 627 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U., poz. 232 z późn. zm.)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku
ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Dział Szkoleń

tel. (85) 743 26 24 wew. 23, 24, 32
kom. 601 948 303, 695 035 551
Godz. pracy: 800 - 1700
pokój nr 8

napisz e-mail

nr konta:
SBR w Szepietowie Filia w Białymstoku
04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach
800 - 1600 w siedzibie Ośrodka


Kierowanie ruchem drogowym


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wpisany jest do Rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pod numerem 2.20/00007/2004

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl