Kwalifikacja – uzyskanie uprawnień kierowcy zawodowego

Wymagania:
 • kierowca przebywa co najmniej 185 dni w roku na terytorium RP, lub
 • studiuje w RP od co najmniej 6 miesięcy
 • kierowca wykonuje przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP
 • osoba, która nie ma przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • zaświadczenia potwierdzające fakt studiowania na terytorium RP od co najmniej 6 miesięcy

Rodzaje kursu:

 • Kwalifikacja wstępna
  • ukończone 18 lat przy kategorii C lub C+E prawa jazdy
  • ukończone 21 lat przy kategorii D lub D+E prawa jazdy
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • ukończone 18 lat przy kategorii C1 lub C1+E prawa jazdy
  • ukończone 21 lat przy kategorii C lub C+E prawa jazdy
  • ukończone 21 lat przy kategorii D1 lub D1+E prawa jazdy, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km
  • ukończone 23 lat przy kategorii D lub D+E prawa jazdy
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
  • jeżeli kierowca uzyskał kwalifikacje wstępną w zakresie przewozu rzeczy i zamierza wykonywać przewozy w zakresie przewozu osób, bądź odwrotnie
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
  • jeżeli kierowca uzyskał kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy i zamierza wykonywać przewozy w zakresie przewozu osób, bądź odwrotnie

UWAGA!
Badanie lekarskie i psychologiczne należny wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji

Miejsce kursu:

 • Siedziba WORD w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64

Świadectwo kwalifikacji zawodowej otrzymujesz po uzyskaniu wyniku pozytywnego na teście kwalifikacyjnym

Test kwalifikacyjny:
W siedzibie Ośrodka przed Komisją powołaną przez Wojewodę

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

Kwalifikacja wstępna – 280 godzin
Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 140 godzin
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca- 70 godzin
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – 35 godzin

Do pobrania