Wniosek o udział w szkoleniu kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego


Miejsce zamieszkania:Prosimy o wpisanie danych z prawa jazdy:


Kategorie /z pozycji nr 9/
AMA1A2AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDETZwracam się z uprzejmą prośbą o wpisanie na listę uczestników szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, upoważniającego do zmniejszenia liczby punktów karnych, o których mowa w art. 130, ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 908 z późn. zm.) w dniu o godzinie
Oświadczam iż:
Komendant Wojewódzki Policji, właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy wpisanego do ewidencji, po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającemu naruszenia popełnionemu z datą najwcześniejszą. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.
Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegającym wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (Podstawa prawna; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.poz.488).

Wyrażam zgodę na przesyłanie na adres podany w niniejszym wniosku oferty szkoleniowej Działu szkoleń Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. (opcjonalne)
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.