Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • linki tekstowe nie spełniają wskazanych wymogów widoczności,
 • występują elementy interfejsu/graficzne, które nie spełniają minimalnych wymagań kontrastu do tła,
 • brak widoczności i/lub ramki dla fokusa. Elementy nie wyróżniają się po wybraniu klawiaturą,
 • treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji,
 • przy niektórych linkach do pliku może brakować dodatkowych informacji o formacie, wielkości lub ewentualnie języku pliku,
 • niektóre złożone elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu,
 • istnieją dokumenty niedostępne cyfrowo i bez tekstu alternatywnego,

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne materiały opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy od instytucji współpracujących z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Emilia Lisowska, adres poczty elektronicznej word@word.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 743-26-24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:
Rzecznika Praw Obywatelskich
Adres organu odwoławczego:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Budynek: ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

Przed wejściem głównym, przy ul. Wiewiórczej, znajduje się oznaczone na niebiesko miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Obok wejścia głównego istnieje też oznakowana alternatywna droga dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest dzwonek wzywający osobę z rejestracji w celu umożliwienia wejścia do Ośrodka.

W korytarzu z lewej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową. Klucz do łazienki znajduje się w rejestracji (pok. nr 5).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek: ul. Widowska 1, 17-100 w Bielsku Podlaskim

Przed wejściem głównym znajduje się oznaczone na niebiesko miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku prowadzą trzy stopnie schodowe.
Filia znajduje się na I piętrze. Do lokalu prowadzą trzydzieści trzy stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze.
W budynku zainstalowana jest winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille’a. Winda obsługuje następujące kondygnacje: parter (0), piętro (1).
Na parterze oraz na piętrze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym Ośrodkiem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok
 2. wysłać e-mail na adres word@word.bialystok.pl,
 3. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:
  • Dział egzaminowana – obsługa klienta: (85) 743-26-24 wew. 22
  • Dział szkoleń – obsługa klienta: (85) 743-26-27 wew. 10
 4. skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku w godzinach urzędowania 7:30-15:30

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona https://word.bialystok.pl była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.