Miejsce zamieszkania:
  Zwracam się z prośbą o anulowanie terminu egzaminu:
  teoretycznegopraktycznego kategorii

  (format daty: dd.mm.rrrr)

  Uwagi:

  1. Podanie można złożyć nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań odbywa się w godzinach pracy WORD w Białymstoku, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje składane za pośrednictwem e-mail, fax lub pocztą, na najbliższy dzień roboczy) do godziny 15:15.

  2. Wypełnić w przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających zachowanie 2 dniowego terminu, którym mowa w pkt 1). W takim przypadku do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie podanych w nim okoliczności.