Zmiana/anulowanie terminu egzaminu


Miejsce zamieszkania:
Zwracam się z prośbą o terminu egzaminu2):
teoretycznegopraktycznego kategorii


Uwagi
1) Podanie można złożyć nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Przyjmowanie i rozpatrywanie podań odbywa się w godzinach pracy WORD w Białymstoku, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje składane za pośrednictwem e-mail, fax lub pocztą, na najbliższy dzień roboczy) do godziny 15:15.
2) Wybrać właściwe
3) Wypełnić w przypadku zdarzeń losowych, uniemożliwiających zachowanie 2 dniowego terminu, którym mowa w pkt 1).
W takim przypadku do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie podanych w nim okoliczności.