Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym 6 ust. 1 lit a) b), c) i e),
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 4. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
 5. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 7. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.),
 8. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.),
 9. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań WORD, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie tym pracownikom Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy WORD okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo sprostowania danych;
 3. ograniczenia przetworzenia;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu (o ile w danym przypadku przysługuje);
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
   Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim
   lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW, PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA PRAWO JAZDY

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana oraz z pobranego PKK.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.),
 6. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań WORD, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz:

 1. listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc,
 2. protokoły egzaminów państwowych – 50 lat,
 3. złożonej skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat,
 4. zarejestrowane nagrania z praktycznej części państwowego egzaminu na prawo jazdy – 21 dni,
 5. rozliczenia finansowe 10 lat,
 6. zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 3. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu SI WORD (systemu egzaminacyjnego) oraz systemu Info-Car,
 4. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim
  lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń i kursów, na podstawie nałożonego na Administratora obowiązku wynikającego z art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz. 1990 ze zm.), dalej: Prawo o ruchu drogowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzenia badań technicznych pojazdów, o którym mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach szczególnych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit e RODO) lub organizacji szkolenia lub kursu na podstawie umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3. w celu dokonania stosownych rozliczeń związanych z uczestnictwem w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu poinformowania Pani/Pana o ofercie szkoleniowej Administratora – marketing bezpośredni oferty Administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wypowiedzeniu/unieważnieniu/zakończeniu:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, tj. przez okres 3 lub 6 lat [art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz.U. z 2019 r.,1145 ze zm. poz.)],
 2. przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a w szczególności: akta osób szkolonych – 5 lat, rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat, rozliczenia finansowe 10 lat.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (w przypadku kontroli),
 3. podmiotom zgłaszającym osoby fizyczne na kursy/szkolenia,
 4. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu (art. 15-18 RODO):

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bądź zgłoszenia do kursu/szkolenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja kursu/szkolenia.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI ORAZ RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU NA KARTĘ ROWEROWĄ i MOTOROWEROWĄ.

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta
e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana, od dziecka, od rodzica lub opiekuna prawnego lub od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.

Pani/Pana dane oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania karty rowerowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), w tym:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.),
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań WORD, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy), podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta
e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO
 2. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym – 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 3. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 3. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZLECENIOBIORCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DU. z 2019r., poz. 351 ze zm.), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019r.,
  poz. 300 ze zm.)],
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej wypowiedzeniu/unieważnieniu/zakończeniu:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy, tj. przez okres 3 lub 6 lat [art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz.U. z 2019 r.,1145 ze zm. poz.)],
 2. przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie tym pracownikom Administratora, którym udzielono stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione stosownym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem oraz organom publicznym uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa:

 1. bankom – celem wypłaty wynagrodzeń,
 2. organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 3. podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i kurierzy,
 4. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 5. podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze,
 6. jednostkom prowadzącym szkolenia,
 7. kontrahentom, świadczącym usługi na rzecz WORD.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu (art. 15-18 RODO):

 1. prawo dostępu do danych,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Pani/Pana sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

VII. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VIII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU MONITORINGU BUDYNKU I JEGO OTOCZENIA

Administratorem systemu monitoringu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@word.bialystok.pl. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie monitorowanym, w którym przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Podstawy prawne przetwarzania:

 1. 6 ust. l lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119);
 2. 4 i art 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r. poz. 209);
 3. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.) o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000
  ze zm.);

Zapisy z monitoringu przechowywane będą ok. 6 tygodni (do nadpisania).

Podmiotem prowadzącym nadzór (wgląd w czasie rzeczywistym) nad monitoringiem wizyjnym jest Administrator.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE CEIDG UCZESTNICZĄCYCH W PRZETARGACH PUBLICZNYCH, ZAPYTANIACH O CENĘ ORAZ DOKONUJĄCYCH SPRZEDAŻY NA RZECZ WORD W BIAŁYMSTOKU

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy ul. Wiewiórczej 64, 15-532 Białystok, tel. (85) 743-26-24, poczta e-mail: word@word.bialystok.pl, dalej: WORD.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iodo@word.bialystok.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1943 ze zm.).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

 1. 6 ust. 1 lit c RODO, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania – w celu podpisania i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit b,
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych,
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 6. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 7. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 8. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres przewidziany wewnętrznymi instrukcjami Administratora, w tym zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom WORD w Białymstoku,
 2. upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
 3. podwykonawcom Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy przyjmujące płatności, kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne, firmy archiwizujące dokumenty.
 4. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (starostwa powiatowe, policja, prokuratura, Krajowa Administracja Skarbowa, sądy, organy odwoławcze zgodnie z Prawem zamówień publicznych itp.).

VI. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

VII. Inne informacje

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego.

Informujemy Panią/Pana, iż System Bezpieczeństwa WORD w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego, prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, zwanym dalej WORD w Białymstoku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek i teren WORD w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64, między innymi: bramy wjazdowe, parking dla pracowników, plac manewrowy, wejście główne i pracownicze do budynku, ciąg komunikacyjny, hol, sala szkoleniowa nr 2, Biuro Obsługi Klienta – Rejestracja, sala egzaminacyjna – egzamin teoretyczny.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) WORD w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W WORD w Białymstoku powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@word.bialystok.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WORD w Białymstoku.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa, co oznacza że zapisane dane mogą być udostępniane Policji i innym organom i służbom na potrzeby prowadzonych postępowań.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 40 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, w którym zarejestrowane dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawiki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez WORD w Białymstoku, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego.

Informujemy Panią/Pana, iż System Bezpieczeństwa WORD w Białymstoku, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego, prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, zwanym dalej WORD w Białymstoku, w celu realizacji postanowień art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.).

System monitoringu wizyjnego, rejestrujący dźwięk równolegle z obrazem,  zainstalowany jest we wszystkich pojazdach egzaminacyjnych służących do przeprowadzania praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) WORD w Białymstoku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. W WORD w Białymstoku powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iodo@word.bialystok.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji postanowień art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341 z późn. zm.).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa, co oznacza że zapisane dane mogą być udostępniane Policji i innym organom i służbom na potrzeby prowadzonych postępowań.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, tj. zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, w którym zarejestrowane dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawiki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez WORD w Białymstoku, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.