Opłaty za egzamin

Przed wyznaczeniem terminu egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę na konto bankowe WORD w Białymstoku:

Spółdzielczy Bank Rozwoju 25 8769 0002 0390 1166 2000 0020
Adres: ul. Wiewiórcza 64, 15 – 532 Białystok

przelewem lub w Bankowym Punkcie Kasowym w siedzibie ośrodka

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach od 08:00 do 16:00.

Kategorie uprawnień Rodzaj Egzaminu
Teoretyczny Praktyczny Razem
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A1, A2 lub A 180 zł 210 zł
B 140 zł 170 zł
B1, C1, D1 lub T 170 zł 200 zł
C, D 200 zł 230 zł
B+E X 200 zł 200 zł
C1+E, C+E, D1+E lub D+E 245 zł 245 zł

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

W przypadku gdy osoba egzaminowana wnioskuje o zwrot opłaty wniesionej za egzamin na prawo jazdy, opłatę zwraca się pomniejszoną o 10% (koszty zwrotu opłaty).

W przypadku zapisu telefonicznego:

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane.

  • wpis o treści: “zapis telefoniczny”,
  • imię i nazwisko osoby zdającej egzamin,
  • adres zamieszkania osoby zdającej egzamin (zgodny z dowodem osobistym),
  • nr PESEL,
  • rodzaj egzaminu (kategoria prawa jazdy, teoria, praktyka),

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów – Dz. U. z 2013r. poz.78 z późn. zm.