Testy kwalifikacyjne przeprowadzamy w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zasady:

  1. Przed przystąpieniem do testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kierowcy zawodowego, składa dowód uiszczenia opłaty za test kwalifikacyjny oraz zwraca się o wyznaczenie terminu testu kwalifikacyjnego.
  2. Osoba egzaminowana może przystąpić do testu kwalifikacyjnego, jeżeli okaże ważny w dniu testu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:
   1. dowód osobisty;
   2. kartę pobytu;
   3. paszport;
   4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
   5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
   6. zgodę na pobyt tolerowany;
   7. stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego Egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego.
  3. W przypadku osoby egzaminowanej, której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Egzaminator wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
  4. W przypadku braku stwierdzenia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu u osoby egzaminowanej ponowny test kwalifikacyjny odbędzie się bez wniesienia nowej opłaty w najbliższym wolnym terminie.
  5. W przypadku stwierdzenia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu u osoby egzaminowanej lub gdy osoba egzaminowana odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu wynik egzaminu zostanie rozliczony jako ”X”, co oznacza  niestawienie się na test kwalifikacyjny. W takiej sytuacji osoba egzaminowana może umówić się na kolejny test kwalifikacyjny po wniesieniu nowej opłaty za test.
  6. Egzaminator nie przeprowadza testu kwalifikacyjnego, jeżeli:
   1. nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na test kwalifikacyjny.
   2. osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny zaproponowała Egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego.
   3. osoba egzaminowana zgłaszająca się na test kwalifikacyjny jest pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu przez organy uprawnione do przeprowadzenia badania w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
  7. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje:
   1. część podstawową składającą się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, w tym w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E lub D, D+E, D1 i D1+E
   2. część specjalistyczną składającą się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego.
  8. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
  9. Poprawne udzielenie odpowiedzi polega na wybraniu i wpisaniu długopisem koloru niebieskiego lub czarnego udostępnionym przez ośrodek egzaminowania jej oznaczenia literowego do odpowiedniej rubryki arkusza odpowiedzi sporządzonego na podstawie §47 rozporządzenia. Wzór arkusza odpowiedzi stanowi Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  10. Wpisanie odpowiedzi niepoprawnej, wpisanie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewpisanie żadnej odpowiedzi jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi niepoprawnej.
  11. W trakcie trwania testu kwalifikacyjnego osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi. Poprawienie udzielonej odpowiedzi polega na skreśleniu niewłaściwej litery, wpisaniu poprawnej i potwierdzeniu każdorazowo tej czynności własnoręcznym podpisem.
  12. Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:
   1. 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
   2. 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.
  13. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.
  14. Test kwalifikacyjny po ukończeniu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej obejmuje część specjalistyczną składającą się z 10 pytań, a czas jego trwania wynosi 15 minut.
  15. W czasie rozwiązywania testu kwalifikacyjnego osoba przystępująca do testu kwalifikacyjnego nie może samowolnie opuszczać sali egzaminacyjnej.
  16. W przypadku samowolnego opuszczenia sali egzaminacyjnej w trakcie rozwiązywania testu kwalifikacyjnego i próby powrotu do sali w celu kontynuowania testu oraz w przypadku kiedy osoba egzaminowana korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania w trakcie testu kwalifikacyjnego lub wykonywała tę czynność niesamodzielnie, uznaje się iż zostały spełnione przesłanki Art. 35 ust.2 rozporządzenia, a osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik testu.
  17. Osoba przystępująca do testu kwalifikacyjnego, która na własną prośbę przerwała rozwiązywanie testu kwalifikacyjnego uzyskuje wynik negatywny.