Przychodząc na egzamin musisz zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu
 • wygodne i bezpieczne obuwie
 • adekwatnie do orzeczenia lekarskiego: okulary, soczewki, aparat słuchowy, itd.
 • w przypadku kategorii A, A1, A2, AM:
  • obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu
   motocyklowego,
  • spodnie z długimi nogawkami,
  • kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski,
  • rękawice zakrywające całe dłonie

 

 
§ 23.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:
wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz dwa losowo wybrane zadania określone w poz. 2-5 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T - w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia - wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;
wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 i § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:
nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w zakresie pozwolenia,
w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 3;
w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.

§ 24.

Osoby egzaminowane w zakresie pozwolenia wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie torowiska i sieci trakcyjnej zadania określone w tabeli nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

§ 25. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:

potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
w przypadku obecności na egzaminie:
instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy,
tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, potwierdza ich tożsamość;
upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu państwowego są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin państwowy jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;
potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;
potwierdza spełnienie warunków określonych w § 13 ust. 1 pkt 3 w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej odpowiednio w tabeli nr 2 albo 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;
w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;
egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;
w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;
w przypadku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 10, poz. 7, poz. 8, poz. 9, poz. 6;
egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
egzaminator wypełnia odpowiedni arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według jednego ze wzorów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym;
jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym lub w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii - pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin;
egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
sposób wykonywania manewrów na drodze,
zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

§ 28.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub § 24;
negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3.
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania;
wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.