Egzamin teoretyczny

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgoda na pobyt tolerowany.

Podstawa prawna:

§ 19.
Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:

w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy (w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej), z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d. (sali przeznaczonej do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego)
Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.
Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Każde pytanie zawiera:
jedną prawidłową odpowiedź;
przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

§ 20.
Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.
Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

§ 21.
Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, egzaminator:
uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;
czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

§ 22.
Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:
nazwisko i imię osoby egzaminowanej;
numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
zakres egzaminu państwowego;
numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi;
liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie;
wynik egzaminu – oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy, wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.
Arkusz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się osobie egzaminowanej.