Wniosek o udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu weryfikacyjnego

Zgłaszam chęć udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu weryfikacyjnego
Adres zamieszkania:* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Proszę o wystawienie faktury na:


Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.