Zgłaszam chęć udziału w zajęciach przygotowujących do egzaminu weryfikacyjnego
    Adres zamieszkania:    * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Proszę o wystawienie faktury na:

    Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.