Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego:
  Adres zamieszkania:
  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę/rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wpisanie na listę uczestników kursu:
  Kwalifikacji wstępnej
  C (ukończone 18 lat)D (ukończone 21 lat)
  Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
  CD
  Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
  C (ukończone 21 lat)D (ukończone 23 lata)
  Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
  CD
  Szkolenia okresowego
  CD
  Prosimy o wpisanie danych z prawa jazdy:

  Posiadane kategorie /data uzyskania uprawnień/  Czy wolałby Pan uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym metodą "e-learningu" tj. przy użyciu komputera?
  TAKNIE

  Proszę o wystawienie faktury na: