Wniosek o udział w kursie kwalifikacji wstępnej/uzupełniającej/kwalifikacji wstępnej przyspieszonej/szkoleniu okresowym

Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego:
Adres zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać serię, numer i nazwę/rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wpisanie na listę uczestników kursu:
Kwalifikacji wstępnej
C (ukończone 18 lat)D (ukończone 21 lat)
Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
CD
Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
C (ukończone 21 lat)D (ukończone 23 lata)
Kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
CD
Szkolenia okresowego
CD
Prosimy o wpisanie danych z prawa jazdy:

Posiadane kategorie /data uzyskania uprawnień/Czy wolałby Pan uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym metodą "e-learningu" tj. przy użyciu komputera?
TAKNIE

Proszę o wystawienie faktury na:


*Zaznaczyć właściwe