Wniosek o udział w kursie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgłaszam chęć udziału w kursie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:


Miejsce zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Proszę o wystawienie faktury VAT na: