Zgłaszam chęć udziału w kursie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:


    Miejsce zamieszkania:
    * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Proszę o wystawienie faktury VAT na: