Zgłaszam chęć udziału w kursie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy





  Adres zamieszkania:




  * Osobom, które nie posiadają nadanego numeru PESEL wpisuje się serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument.

  kurs podstawowy - B

  Prosimy o wpisanie danych z prawa jazdy:

  Posiadane kategorie /data uzyskania uprawnień/



  Proszę o wystawienie faktury na:

  Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 Ustawy z dn. 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego, oświadczam, że zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 4-5, pkt 8 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1268 z późn. zm.)*
  posiadam przez okres co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii B;
  posiadam ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

   nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości;

  ,

  *Zaznaczyć właściwe