Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:


    Miejsce zamieszkania:
    * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.