Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-BHP):


    Miejsce zamieszkania:
    * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Proszę o wpisanie na listę uczestników szkolenia dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-BHP)