Wniosek o udział w szkoleniu dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-BHP)

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-BHP):


Miejsce zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Proszę o wpisanie na listę uczestników szkolenia dla osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych (ADR-BHP)