Zgłaszam chęć udziału w kursie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym w zakresie:

  Początkowym

  Doskonalącym

  Rozszerzającym

  podstawowym - przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas

  specjalistycznym - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

  specjalistycznym - przewóz materiałów wybuchowych

  specjalistycznym - przewóz materiałów promieniotwórczych

  Oraz oświadczam, co następuje:


  Adres zamieszkania:
  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Posiadam zaświadczenie ADR TAKNIE
  Zakres: podst.cyst17
  /podać nazwę i adres ośrodka szkolenia/
  Proszę o wystawienie faktury VAT na: