Wniosek o udział w kursie kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR)

Zgłaszam chęć udziału w kursie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym w zakresie:

Początkowym Doskonalącym Rozszerzającym
podstawowym - przewóz towarów niebezpiecznych wszystkich klas
specjalistycznym - przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
specjalistycznym - przewóz materiałów wybuchowych
specjalistycznym - przewóz materiałów promieniotwórczych

Oraz oświadczam, co następuje:


Adres zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Posiadam zaświadczenie ADR TAKNIE
Zakres: podst.cyst17
/podać nazwę i adres ośrodka szkolenia/
Proszę o wystawienie faktury VAT na: