Zgłaszam chęć udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób:


    Miejsce zamieszkania:
    * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    drogowym transporcie rzeczydrogowym transporcie osób