Wniosek o udział w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:


Miejsce zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zwracam się z prośbą o wpisanie na listę uczestników szkolenia:

podstawowego
specjalistycznego:
część IIczęść IIIczęść IVczęść V
uzupełniającego
- wypełnia osoba posiadająca uprawnienia diagnosty