Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:


  Miejsce zamieszkania:
  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Zwracam się z prośbą o wpisanie na listę uczestników szkolenia:

  podstawowego
  specjalistycznego:
  część IIczęść IIIczęść IVczęść V
  uzupełniającego
  - wypełnia osoba posiadająca uprawnienia diagnosty