Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:


  Miejsce zamieszkania:
  * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  Proszę o wpisanie na listę uczestników kursu kandydatów na doradców DGSA

  szkolenie początkowe
  szkolenie uzupełniające
  Nr zaświadczenia o ukończeniu kursu doradcy:Nr świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych**:

  ** Wybrać właściwe

  oświadczam, że: