Wniosek o udział w szkoleniu kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów:


Miejsce zamieszkania:
* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Proszę o wpisanie na listę uczestników kursu kandydatów na doradców DGSA

szkolenie początkowe
szkolenie uzupełniające
Nr zaświadczenia o ukończeniu kursu doradcy:Nr świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych**:

** Wybrać właściwe

oświadczam, że: