KURS KWALIFIKACYJNY KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM – DODATKOWY

Wymagania:
 • uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat
 • posiadanie co najmniej przez okres roku prawa jazdy w zakresie kategorii, która podlega szkoleniu
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • rękojmia należytego wykonania swoich obowiązków
 • niekaralność za
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy
 • oświadczenie o rękojmi
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Miejsce kursu:

 • Siedziba WORD w Białymstoku

Egzamin:

 • komisja weryfikacyjna powołana przez Ministra właściwego do spraw transportu

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 46 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zajęć praktycznych
 • Dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części praktycznej
 • Dziesięciokrotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Do pobrania