Wymagania:
 • uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat
 • posiadanie co najmniej przez okres roku prawa jazdy w zakresie kategorii, która podlega szkoleniu
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • rękojmia należytego wykonania swoich obowiązków
 • niekaralność za
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy
 • oświadczenie o rękojmi
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Miejsce kursu:

 • Siedziba WORD w Białymstoku

Egzamin:

 • komisja weryfikacyjna powołana przez Ministra właściwego do spraw transportu

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 46 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zajęć praktycznych
 • Dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części praktycznej
 • Dziesięciokrotne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego

Do pobrania

Termin kursu

zgłoszenia przyjmowane do dnia 31.01.2024

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz