Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B
 • ukończone 23 lata
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • rękojmia należytego wykonania swoich obowiązków
 • niekaralność za
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynnosći egzminatora
 • prawo jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania kategorii prawa jazdy
 • oświadczenie o rękojmi


Miejsce kursu:

 • Siedziba WORD w Białymstoku

Egzamin:
komisja weryfikacyjna powołana przez Ministra właściwego do spraw transportu.

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 154 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 15 godzin zajęć praktycznych
 • Dwudziestokrotny udział w charakterze obserwatora w egzaminie państwowym w zakresie części teoretycznej i praktycznej
 • Dziesięciokrotne przeprowadzenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

Do pobrania

 

 

Termin kursu

– trwa przyjmowanie zgłoszeń

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz