Proszę o wpisanie na listę uczestników 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów


    Adres zamieszkania:
    * W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Proszę o wystawienie faktury VAT na:

    ** Zgodnie z § 45 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 24.02.2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach ( Dz.U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.) należy podać tylko jedną kategorię uprawnień jakie posiada egzaminator, w której chce być szkolony.