Szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lata
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • ważne psychologiczne lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • niekaralność za:
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Szczegółowe informacje: tel. 601 948 303
Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o niekaralności
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • prawo jazdy

Egzamin sprawdzający kwalifikacje:

 • komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010

Czas trwania kursu:

 • 130 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 55 godzin zajęć praktycznych
 • 30 godzin obserwacji zajęć praktycznych prowadzonych w Ośrodku Szkolenia Kierowców – dotyczy kategorii B prawa jazdy
Do pobrania

Moduły na kursie instruktorów nauki jazdy:

 1. PSYCHOLOGIA – 10 godz., 120,00 zł netto + VAT
 2. METODYKA NAUCZANIA – 50 godz., 450,00 zł netto + VAT
 3. PRAWO O RUCHU DROGOWYM – 30 godz., 200,00 zł netto + VAT
 4. TECHNIKIA KIEROWANIA POJAZDEM I OBSŁUGA POJAZDU – 18 godz., 200,00 zł netto + VAT
 5. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO – 10 godz., 120,00 zł netto + VAT
 6. ZASADY PROWADZENIA OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW – 6 godz., 100,00 zł netto + VAT

Zapraszamy wszystkie osoby, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie sprawdzającym kwalifikacje kandydatów na instruktorów do uzupełnienia wiedzy w WORD w Białymstoku:

 • zajęcia prowadzą egzaminatorzy WORD w Białymstoku, osoby z uprawnieniami egzaminatorów, instruktorzy nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
 • metodyk nauczania, psycholog transportu
 • zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym (online, stacjonarnie) w tygodniu od godz. 16:00, w soboty od godz. 9:00

Możesz zapisać się na wybrany moduł, w którym czujesz się najgorzej.