Kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Wymagania:
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej prze okres 2 lata
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • ważne psychologiczne lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • niekaralność za:
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o niekaralności
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • prawo jazdy

Egzamin sprawdzający kwalifikacje:

komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę

Opłaty za kurs:

 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
 • w Punkcie Obsługi Bankowej znajdującym się w siedzibie Ośrodka

Czas trwania kursu:

130 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
55 godzin zajęć praktycznych
30 godzin obserwacji zajęć praktycznych prowadzonych w Ośrodku Szkolenia Kierowców – dotyczy kategorii B prawa jazdy

Do pobrania