Wymagania:
 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lata
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • ważne psychologiczne lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • niekaralność za:
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
Szczegółowe informacje: tel. 601 948 303 Wymagane dokumenty:
 • oświadczenie o niekaralności
 • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • prawo jazdy
Egzamin sprawdzający kwalifikacje:
 • komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę
Opłaty za kurs:
 • kartą płatniczą bezpośrednio w Dziale Szkoleń, BLIK
 • bezpośrednio na konto Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 04 8769 0002 0390 1166 2000 0010
Czas trwania kursu:
 • 130 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 55 godzin zajęć praktycznych
 • 30 godzin obserwacji zajęć praktycznych prowadzonych w Ośrodku Szkolenia Kierowców – dotyczy kategorii B prawa jazdy
Moduły na kursie instruktorów nauki jazdy:
 1. PSYCHOLOGIA – 10 godz., 120,00 zł netto + VAT
 2. METODYKA NAUCZANIA – 50 godz., 450,00 zł netto + VAT
 3. PRAWO O RUCHU DROGOWYM – 30 godz., 200,00 zł netto + VAT
 4. TECHNIKIA KIEROWANIA POJAZDEM I OBSŁUGA POJAZDU – 18 godz., 200,00 zł netto + VAT
 5. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO – 10 godz., 120,00 zł netto + VAT
 6. ZASADY PROWADZENIA OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW – 6 godz., 100,00 zł netto + VAT
Zapraszamy wszystkie osoby, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie sprawdzającym kwalifikacje kandydatów na instruktorów do uzupełnienia wiedzy w WORD w Białymstoku:
 • zajęcia prowadzą egzaminatorzy WORD w Białymstoku, osoby z uprawnieniami egzaminatorów, instruktorzy nauki jazdy z wieloletnim doświadczeniem
 • metodyk nauczania, psycholog transportu
 • zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym (online, stacjonarnie) w tygodniu od godz. 16:00, w soboty od godz. 9:00
Możesz zapisać się na wybrany moduł, w którym czujesz się najgorzej.
Do pobrania

Termin kursu

wrzesień 2024 r. – spotkanie organizacyjne ONLINE

telefonicznie

(85) 743 26 27 wew. 10
kom. 695 035 551

osobiście
Dział Obsługi Klienta Działu Szkoleń
ul. Wiewiórcza 64, pokój Nr 8
w godzinach 8:00 – 16:30
masz pytania? – napisz