Wniosek o udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym:

Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego:




Miejsce zamieszkania:



* W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL wpisać datę urodzenia.

pracowników kolejowych na przejazdach kolejowychosób wykonujących roboty na drodze oraz osób działających w imieniu zarządcy drogiosób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscukierujących autobusem szkolnym związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dziecistrażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Pożarnejosób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku przemarszu procesji, pielgrzymki, innej zorganizowanej grupypracowników nadzoru ruchu komunikacji miejsckiejpilotów przejazdu pojazdu nienormatywnegoczłonków zespołu ratownictwa medycznegostrażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej

Proszę o wystawienie faktury na:

Oświadczam iż: