Zgłaszam chęć udziału w kursie reedukacyjnym w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w trybie
    w dniu

    Prosimy o wpisanie danych z dowodu osobistego:

    MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
    Proszę o wystawienie rachunku na:

    Oświadczam iż: