Poszukiwanie partnera

W związku z planowanym do wdrożenia projektem ukierunkowanym na realizację działań z zakresu wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju osobistego (głównie z zakresu prowadzenia pojazdów kat. B, C oraz D prawa jazdy), motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie wspólnej realizacji projektu w formule partnerskiej.

Cele partnerstwa:
Partnerstwo oznacza wspólną pracę partnera wiodącego i pozostałych partnerów na rzecz realizacji działań projektowych. Celem ogólnym partnerstwa jest wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet w wieku 18-65 lat poprzez realizację projektu z zakresu wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju osobistego.
W celu wspólnej realizacji projektu partnerstwo mogą tworzyć podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji ww. zasobów, niezbędna jest realizacja przez partnerów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu.
Wybór partnera dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie oznacza to obowiązku podpisania porozumienia lub umowy o partnerstwie przed złożeniem wniosku. Porozumienie lub umowa o partnerstwie musi zostać zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Cel partnerstwa zostanie osiągnięty poprzez:
– wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
– wspólną realizację zadań projektowych
– wspólne zarządzanie projektem

Warunki udziału:
Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie wskazane w pkt. 3.1 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy.

Kryteria wyboru:
zgodność działania partnera z celami partnerstwa 03- p.
deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) 0-3 p.
doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 9
Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Wymagania dotyczące oferty:
– oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w projekcie,
– oferta powinna zawierać opis zasobów, które zostaną przydzielone do realizacji projektu,
– oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów i/lub zadań

Termin i sposób składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: word@word.bialystok.pl

Oferty muszą być złożone najpóźniej w terminie 21 dni od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 24.10.2023 r.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 85 743 26 24, lub e-mail: word@word.bialystok.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.