szkolenia BRD

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zapraszamy na szkolenia z zakresu:
– bezpiecznej jazdy pojazdem osobowym (szkolenia teoretyczne i praktyczne)
– bezpiecznej jazdy pojazdem motocyklowym (szkolenia teoretyczno-praktyczne)
– aktualnych przepisów ruchu drogowego i zmian w tym zakresie
– ratownika drogowego

Zapraszamy szkoły i przedszkola do zgłaszania chęci organizacji zajęć i zabaw edukacyjnych z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach.

Organizujemy szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego.

ZAPISY: word@word.bialystok.pl

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
uwaga

Konkurs pn. “BRD na murze”

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ogłasza konkurs na projekt grafiki, która możliwa będzie do wykonania na wzniesieniu.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy – projektu grafiki, która możliwa będzie do wykonania na ścianie bocznej wzniesienia służącego do wykonywania zadań w trakcie egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Pobierz:
Regulamin [DOCX, 24KB]
Regulamin [PDF, 122KB]

zyczeniaswiateczne

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt spędzonych w gronie najbliższych oraz odpoczynku od zgiełku codzienności, a na nadchodzący Nowy Rok 2024 samych sukcesów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Przemysław Adam Sarosiek
Dyrektor WORD w Białymstoku wraz z pracownikami

życzenia świąteczne

uwaga

Poszukiwanie partnera

W związku z planowanym do wdrożenia projektem ukierunkowanym na realizację działań z zakresu wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju osobistego (głównie z zakresu prowadzenia pojazdów kat. B, C oraz D prawa jazdy), motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie wspólnej realizacji projektu w formule partnerskiej.

Cele partnerstwa:
Partnerstwo oznacza wspólną pracę partnera wiodącego i pozostałych partnerów na rzecz realizacji działań projektowych. Celem ogólnym partnerstwa jest wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet w wieku 18-65 lat poprzez realizację projektu z zakresu wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju osobistego.
W celu wspólnej realizacji projektu partnerstwo mogą tworzyć podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji ww. zasobów, niezbędna jest realizacja przez partnerów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu.
Wybór partnera dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie oznacza to obowiązku podpisania porozumienia lub umowy o partnerstwie przed złożeniem wniosku. Porozumienie lub umowa o partnerstwie musi zostać zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Cel partnerstwa zostanie osiągnięty poprzez:
– wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
– wspólną realizację zadań projektowych
– wspólne zarządzanie projektem

Warunki udziału:
Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie wskazane w pkt. 3.1 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy.

Kryteria wyboru:
zgodność działania partnera z celami partnerstwa 03- p.
deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) 0-3 p.
doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 9
Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Wymagania dotyczące oferty:
– oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w projekcie,
– oferta powinna zawierać opis zasobów, które zostaną przydzielone do realizacji projektu,
– oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów i/lub zadań

Termin i sposób składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: word@word.bialystok.pl

Oferty muszą być złożone najpóźniej w terminie 21 dni od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 24.10.2023 r.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 85 743 26 24, lub e-mail: word@word.bialystok.pl

20230726

Precyzyjna jazda na placu manewrowym

Zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy kierowców posiadających uprawnienia na kategorię AM lub A1 oraz posiadających prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 3 lata z własnym motocyklem do pojemności 125 m3.
Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się w terminach:

  • 7 sierpnia 2023 r. lub
  • 8 sierpnia 2023 r., lub
  • 9 sierpnia 2023 r.

Działanie realizowane jest w ramach zadania pn. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego, przy wsparciu finansowym Województwo Podlaskie

plakat informacyjny