kia e1710493717824

Warsztaty z zakresu bezpiecznej jazdy

Zapraszamy na warsztaty z zakresu bezpiecznej jazdy, gdzie będzie można poprawić swoje umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i pewności prowadzenia samochodu. Dynamika rozwoju motoryzacji niesie ze sobą konieczność stałego doskonalenia umiejętności kierowców oraz poszerzania wiedzy z zakresu techniki i taktyki prowadzenia auta. Warsztaty będą składać się z części teoretycznej i praktycznej obejmującej doskonalenie techniki jazdy.
Część teoretyczna planowana jest na 15 marca w godzinach popołudniowych (najprawdopodobniej między godz. 16 a 20), zaś część praktyczna odbędzie się w dniu 22 marca między godz. 8 a 16, w podziale na dwie grupy.
Uczestnictwo w części praktycznej odbywa się na pojeździe uczestnika. W sytuacji, kiedy uczestnik nie jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu należy przesłać wcześniej umowę użyczenia pojazdu, którym przyjedzie Pan/Pani na warsztaty!
Warunkiem uczestnictwa jest odbycie całej części teoretycznej i posiadania czynnego prawa jady kategorii B. Osoby, które maja wstrzymane bądź zabrane prawo jazdy nie mogą uczestniczyć w warsztatach.
Na zakończenie Warsztatów uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest faktyczny i potwierdzony udział we wszystkich zajęciach.
Jeśli najbliższy termin warsztatów Panu/Pani odpowiada bardzo proszę o przesłanie maila zwrotnego na mój adres: a.tomczuk@word.bialystok.pl abym mogła przesłać Regulamin oraz Kartę uczestnika, która jest niezbędna do uczestnictwa w Warsztatach doskonalenia jazdy.

pojazd kia rio koloru czerwonego
uwaga

Poszukiwanie partnera

W związku z planowanym do wdrożenia projektem ukierunkowanym na realizację działań z zakresu wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju osobistego (głównie z zakresu prowadzenia pojazdów kat. B, C oraz D prawa jazdy), motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie wspólnej realizacji projektu w formule partnerskiej.

Cele partnerstwa:
Partnerstwo oznacza wspólną pracę partnera wiodącego i pozostałych partnerów na rzecz realizacji działań projektowych. Celem ogólnym partnerstwa jest wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet w wieku 18-65 lat poprzez realizację projektu z zakresu wsparcia psychologicznego i organizacji warsztatów rozwoju osobistego.
W celu wspólnej realizacji projektu partnerstwo mogą tworzyć podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Udział partnerów w projekcie partnerskim nie może polegać wyłącznie na wniesieniu do jego realizacji ww. zasobów, niezbędna jest realizacja przez partnerów zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach kosztów bezpośrednich i tym samym korzystanie przez partnerów projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane dla partnerów w budżecie projektu.
Wybór partnera dokonywany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie oznacza to obowiązku podpisania porozumienia lub umowy o partnerstwie przed złożeniem wniosku. Porozumienie lub umowa o partnerstwie musi zostać zawarta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Cel partnerstwa zostanie osiągnięty poprzez:
– wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
– wspólną realizację zadań projektowych
– wspólne zarządzanie projektem

Warunki udziału:
Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie wskazane w pkt. 3.1 Regulaminu wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działanie 7.2 Wspieranie równego dostępu do rynku pracy.

Kryteria wyboru:
zgodność działania partnera z celami partnerstwa 03- p.
deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) 0-3 p.
doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze 0-3 p.

Maksymalna liczba punktów: 9
Wybrany zostanie Oferent, który uzyskał największą liczbę punktów.

Wymagania dotyczące oferty:
– oferta powinna zawierać oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w projekcie,
– oferta powinna zawierać opis zasobów, które zostaną przydzielone do realizacji projektu,
– oferta powinna zawierać informację w zakresie doświadczenia Oferenta w realizacji podobnych projektów i/lub zadań

Termin i sposób składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres: word@word.bialystok.pl

Oferty muszą być złożone najpóźniej w terminie 21 dni od momentu publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 24.10.2023 r.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 85 743 26 24, lub e-mail: word@word.bialystok.pl

20230726

Precyzyjna jazda na placu manewrowym

Zapraszamy na szkolenie z zakresu bezpiecznej jazdy kierowców posiadających uprawnienia na kategorię AM lub A1 oraz posiadających prawo jazdy kategorii B przez co najmniej 3 lata z własnym motocyklem do pojemności 125 m3.
Szkolenie jest jednodniowe i odbędzie się w terminach:

  • 7 sierpnia 2023 r. lub
  • 8 sierpnia 2023 r., lub
  • 9 sierpnia 2023 r.

Działanie realizowane jest w ramach zadania pn. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców województwa podlaskiego, przy wsparciu finansowym Województwo Podlaskie

plakat informacyjny

WBJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pn. WEEKEND BEZPIECZNEJ JAZDY 2023

Weekend Bezpiecznej Jazdy to bezpłatne szkolenia z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami, które nasz ośrodek cyklicznie organizuje. Warsztaty odbędą się 15 -16 lipca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku i w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy FAWORYT w Wasilkowie. Zajęcia składać się będą z części teoretycznej i praktycznej. Do udziału w najbliższych warsztatach zapraszamy osoby, które posiadają prawo jazdy kat. B. Osoby zgłaszające się do udziału w szkoleniu muszą posiadać własny lub użyczony pojazd, którym przyjadą na zajęcia praktyczne. Liczba miejsc jest ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: a.tomczuk@word.bialystok.pl

Do pobrania:

  1. Karta uczestnika WORD [DOC, 42KB]
  2. Oświadczenie ODTJ [PDF, 205KB]
  3. Regulamin Organizacyjny WORD [DOC, 197KB]
  4. Regulamin ODTJ [PDF, 59KB]

plakat informacyjny

Seniorzy01

Warsztaty pn. “Seniorze – bądź bezpieczny na drodze dla siebie i innych”

Seniorzy, warsztaty, zaproszenie, mikołaj

Pobierz i przeczytaj regulamin oraz wypełnij KARTĘ UCZESTNIKA.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: a.tomczuk@word.bialystok.pl

Do pobrania

Zgłoszenia (wypełniona karta uczestnika) przyjmujemy drogą mailową na adres: a.tomczuk@word.bialystok.pl

Liczba miejsc ograniczona! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Przedsięwzięcie wsparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
logo UWMP żubr